Podmienky používania

  

Spoločnosť EMM International, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetových stránok www.emminter.sk, je oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam. Prevádzkovateľ Vám dáva právo využívať tieto stránky výhradne pre osobnú potrebu. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.emminter.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa. Bez súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.emminter.sk. Právo realizovať zmeny má výhradne Prevádzkovateľ. Je zakázané prenášať na internetové stránky www.emminter.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy. Podmienky používania týchto stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia, 01.11.2011.